top of page

Algemene voorwaarden en praktische zaken
 

 • Een schone en droge werkplek is belangrijk om mijn werk goed uit te kunnen voeren. D.w.z. dat ik een plekje heb waar ik uit de regen, wind en zon kan werken (overkapping) Het is belangrijk dat het paard gewend is om daar te staan en dat er goede verlichting aanwezig is.

 • Een veilige werkplek is essentieel voor mens en paard. D.w.z. dat ik ruimte heb om te kunnen werken en bewegen met je paard zonder dat we gestoord worden door voorwerpen die in de buurt staan, loslopende huisdieren, kinderen of belangstellenden. Uiteraard zijn belangstellenden die interesse hebben om mee te kijken welkom maar graag op gepaste afstand. Een paard is en blijft een dier wat kan schrikken en reageren.

 • Wanneer ik met jouw paard werk, werk ik vanuit rust en verbinding (sequencing). Om deze verbinding en rust te bewaken is het belangrijk om ongestoord mijn werk te verrichten aangezien ik mijn volle focus nodig heb bij jouw paard. Het kan zijn dat vragen (of het voeren van een gesprek) even moeten wachten tot na het bekappen. Uiteraard beantwoord ik alle vragen met plezier wanneer het moment geschikt is.

 • Als je het paard op verzoek van mij vasthoud tijdens het bekappen (handler) is het belangrijk dat je de volle focus bij mij en je paard houdt. Degene die het paard bekapt is altijd leidend in het proces en soms moet er snel geschakeld worden. Het is dus belangrijk dat je niet afgeleid bent door b.v. anderen om je heen of je telefoon. Veiligheid staat boven alles!

 • Wanneer de veiligheid van het paard of zijn omgeving en mij in het geding komt heb ik ten alle tijden het recht mijn werk te stoppen.

 • Wanneer de hoeven (en benen) van je paard erg nat of smerig zijn door modder stel ik het zeer op prijs wanneer deze schoongemaakt worden. Mijn gereedschap kan daar slecht tegen.

 • Ik werk met vaste routes op 5 wekelijkse interval. Dit blijkt bewezen de meest effectieve interval qua hoefonderhoud.

 • Ik probeer een zo goed mogelijke tijds schatting te maken. Echter werk ik met levende dieren en kan het voorkomen dat ik eerder of later ben. Ik probeer dit altijd te laten weten wanneer dit mogelijk is. Ook ben ik afhankelijk van weer en verkeer.

 • Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken is het fijn dat de paarden klaar staan bij aankomst.

 • Bij extreme temperaturen en weersomstandigheden kan het voorkomen dat we onze afspraak moeten verzetten. Dit gaat altijd in overleg.

 • Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur of “no show” ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

 • Betaling volgens afspraak en ter plekke (mits anders afgesproken). Wanneer mijn boekhouder een herinnering moet sturen worden er extra kosten in rekening gebracht.

 • U dient altijd aan te geven wanneer er sprake is van ziekte bij uw paard of in zijn omgeving. Ook wanneer er sprake is van b.v. luizen, mijten, schurft. Ik draag een grote verantwoordelijkheid omdat ik op veel plekken kom.

 • Wanneer een paard gedragsproblemen heeft of het spannend vindt dient u dit altijd vooraf te melden. We kunnen samen een inschatting en plan van aanpak maken. Via Libera verzorgt training op het gebied van communicatie en diervriendelijke omgang met paarden. Wanneer dit toegepast moet worden of uw paard laat zich moeilijk bekappen dan kan het zijn dat er extra kosten in rekening worden gebracht, dit in overleg met u als paardeneigenaar.

 • Wanneer je zelf je paard (tussendoor) gaat bekappen of een andere hoefverzorger zonder overleg betrekt bij je paard heb ik het recht onze samenwerking te stoppen. Ik heb een wetenschappelijk onderbouwde opleiding gevolgd voor hetgeen ik doe. Het kan mijn hoefverzorging in de weg staan. Het is echter een ander verhaal wanneer je zelf de opleiding volgt of hebt afgerond bij ISNHCP. Mijn aansprakelijkheid vervalt per direct wanneer dit toch gebeurd.

 • Alleen een dierenarts mag diagnoses stellen. Wanneer je denkt dat een dierenarts betrokken moet raken bij zaken betreffende de hoeven van je paard graag overleg waar mogelijk. Wanneer ik inschat dat een diagnose door een dierenarts essentieel is, zal ik altijd doorverwijzen.

 • Vragen en spoedsituaties probeer ik z.s.m. te beantwoorden. Het kan echter voorkomen dat ik niet per direct kan antwoorden. Vragen die in de avond en in het weekend binnenkomen worden over het algemeen de volgende werkdag beantwoord.

 

U mag van mij een vakkundige, toegewijde, professionele en liefdevolle benadering en behandeling verwachten richting uw dier. Wanneer u niet tevreden bent mag u dit ten alle tijden melden bij mij en zal ik mijn uiterste best doen samen met u een oplossing te vinden.

Via Libera is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatie schade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Via Libera verrichte werkzaamheden en diensten, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Via Libera. Via Libera zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Via Libera en de klant. Indien en voor zover Via Libera zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. De klant vrijwaart Via Libera uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het dier van de klant.

bottom of page